DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) acte încheiate în condiţiile de valabilitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a) sau, după caz, la lit.d); Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţii sau de către reprezentanţii lor legali.

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) - d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:
 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil cu destinaţie de locuinţă cu clauză de abitaţie sau uzufruct viager;
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
  • partajul unui imobil tip locuinţă
  • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă
  • retrocedarea unui imobil
  • constatarea uzucapiunii imobiliare
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
  • din fondul locativ de stat,
  • proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
  • proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate;
 • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate;
 • extras de carte funciară (nu mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare;
 • autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • adeveriţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).
 • alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

FOARTE IMPORTANT

 • Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox.
 • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (original şi copie xerox), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate la rubrica "Consimţământul titularului spaţiului de locuit" şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.
 • Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă în care solicitantul locuieşte efectiv, nu exclud declaraţia scrisă a găzduitorului de primire în spaţiu.
 • Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi dacă imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.
 • În cazul în care imobilul este deţinut în coproprietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre proprietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi proprietarii să-şi dea consimţământul.
 • În situaţia în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct sau de abitaţie viageră avem următoarele situaţii:
  1. dacă uzufructuarul sau persoana care are drept de habitaţie viageră solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia de primire în spaţiu dată de nudul proprietar/cumpărător.
  2. dacă nudul proprietar/cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului sau a persoanei în favoarea căreia s-a instituit dreptul de abitaţie.
  3. dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, declaraţia de primire în spaţiu este dată de uzufructuar (în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct), iar în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de abitaţie viageră, este necesar atât acordul cumpărătorului cât şi al persoanei care are drept de abitaţie.
 • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.
 • În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În acestă situaţie trebuie prezentat şi actul cu care face dovada spaţiului de locuit în original şi copie xerox.
 • Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.
 • Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.
 • Dacă dovada adresei de domiciliu/de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit.
 • Dacă dovada adresei de domiciliu/de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica " Titularul contractului de închiriere " sau " Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere ".
 • În baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.
 • Schimbarea domiciliului unei persoane într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.
 • În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului.
 • În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un " Certificat de nomenclatură urbană " eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.
 • Adeverinţa de rol eliberată de primărie se va reţine în original. Termenul de valabilitate al adeverinţei este de 30 de zile de la data emiterii.
 • Locuitorii comunelor Goleşti, Gologanu, Urecheşti trebuie să prezinte adeverinţă de rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărul la care figurează imobilul în care locuiesc.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani