ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 11 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
 • Actul de identitate deteriorat sau anulat
 • Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original)
 • Certificatul de naştere (copie xerox şi original)
 • În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original)
 • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original)
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
  • Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător.
  • Dacă solicitantul nu a intrat în posesia cărţii de alegător sau a pierdut-o, va menţiona acest fapt pe cerere.

În funcţie de statutul civil al solicitantului trebuie prezentate, după caz:
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ (copie xerox şi original)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copie xerox şi original)

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor/Hotărârea de divorţ/Hotărârea de plasament familial (copie xerox şi original)
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani