ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 11 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
  • Certificatul de naştere (copie xerox şi original)
  • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original)
    • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
    • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural (Anexa 12)
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
  • Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului. Aceasta se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.
  • Fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitateta de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia.
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani