Conform art.53 din Hotărârea de Guvern nr.1375/2006, la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
Potrivit art. 14 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 " primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială".
  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11), semnată de minor şi de una din persoanele menţionate mai sus. - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 11 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.
  • Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original).
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal.
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor/Hotărârea de divorţ / Certificatul de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox şi original).
  • Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original).
    • Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
    • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.
  • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

IMPORTANT
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.97/2005 domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic/la reprezentantul său legal/la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani