ACTE NECESARE - conform art. 61 din HG 1375/2006

FOARTE IMPORTANT - actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 15) - se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 15 din rubrica " Formulare tipizate" şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso. Se completează de solicitant şi se semnează în faţa lucrătorului de la ghişeu.
 • Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (copie xerox şi original); pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.
 • Certificatul de naştere (copie xerox şi original)
 • Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
 • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original)
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original).
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se achită la sediul Primăriei municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

În funcţie de statutul civil al solicitantului trebuie prezentate, după caz:
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorţ (copie xerox şi original)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copie xerox şi original)
Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoresti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, tradusă şi legalizată.

IMPORTANT
La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. Dacă solicitantul nu mai este în posesia acestui document va da o declaraţie în acest sens.
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

© SPCLEP Focsani - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Focsani