Anunț examen promovare

Descarcă documentul complet de aici.

În temeiul art.618 alin.4, alin.22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează, în data de 20.12.2021ora 10.00  – proba scrisă –concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unor funcţionari publici care ocupă funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, după cum urmează:

  • Pentru promovarea în grad profesional principal a unui funcționar public de execuție care ocupă un post aferent funcței publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Stare Civilă – în data de 20.12.2021, ora.10.00, proba scrisă. Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
  • Pentru promovarea în grad profesional principal a unui funcționar public de execuție care ocupă un post aferent funcței publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice – în data de 20.12.2021, ora.10.00, proba scrisă. Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Proba scrisă şi interviul vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani – din str.Cuza Vodă,  Nr.56.

Condiţiile de participare la concurs/examen sunt :

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „Bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, la sediul instituţiei din Municipiul Focşani, str. Cuza Vodă Nr. 56 şi trebuie să conţină următoarele:

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

– adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

– formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografiile sunt prevăzute în Anexele nr.1- 2.

Relații suplimentare – la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani –  Str.Cuza Vodă,  Nr.56 – Compartiment Resurse Umane.

Telefon/fax: 0237616521.

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024