Anunt pentru ocuparea funcției publice vacante de referent clasa III superior la Compartimentul ghişeu unic

 „Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă,  nr. 56, organizează concurs în data de 15 septembrie 2017, ora 10,00 (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de referent clasa III superior la Compartimentul ghişeu unic.
Condiţii de participare:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate (administraţie publică) – minimum 9 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și anume:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică şi nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul resurse umane şi pregătire profesională.
Informaţii suplimentare la telefon 0237230041.”
BIBLIOGRAFIE