Concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Evidență Persoane

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează concurs în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Evidență Persoane din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani.
Condiţii de participare la concurs:

 • Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Condiţii specifice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
  • cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul va avea loc în data de 10.12.2018, ora  10.00 – proba scrisă şi 12.12.2018, ora 14.00 – proba interviu la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, secretariat din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani, Strada Cuza Vodă nr.56, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului.
Dosarul trebuie să conțină:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Persoana de contact: Diaconu Ana-Maria – Inspector Resurse Umane.
Telefon/fax: 0237.616521.
E-mail: spclep.focsani@gmail.com         
Bibliografie:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Constituția României;
 4. Hotarârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată;
 5. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 6. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată;
 7. Legea nr.102/2005 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare.

R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCŞANI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
________________________________________________________________

Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, cod 620034, tel./fax 0237/616521 CUI: 17478159