Dobandirea cetateniei romane

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

 

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr.56, sau se descarcă Anexa 1 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu sau de reședință a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

 • Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi două copii xerox;
 • Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România, original şi copie xerox;
 • Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: act de identitate/paşaport, eliberate de autorităţile străine, original și copie;
 • Certificatul de naştere, original şi copie;
 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original și copie;
 • Certificatele de naştere românești ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobîndesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;
 • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;

Notă: dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, original și copie – click aici;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii putând fi obținut și online.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de  actul  de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere, în prezența lucrătorului de evidență (art. 60 alin. (2) și (4) din H.G. nr. 295/2021).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 60 alin. (5) din H.G. 295/2021,  declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de date depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate  la:

 • notarul public ori în fața polițistului de ordine publică (pentru mediul rural);

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • la autoritățile străine competente ( în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată – unde este cazul).
 • Chitanța reprezentînd contravaloarea cărții de identitate (7 lei) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis;

         La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, pentru a fi remis emitentului.