Dovada adresei de domiciliu

A. Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ [ari. 28 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Prevederile legale mai sus menţionate se aplică în condiţiile în care solicitantul actului de identitate deţine un titlu locativ privind imobilul la adresa căruia are domiciliul/reşedinţa.

 1. Extras de carte funciară pentru informare.

NOTĂ: Extrasul de carte funciară trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

Solicitantul actului de identitate /găzduitorul, trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinația de locuință.

            În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren pe care a fost construit un imobil cu destinația de locuință, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte și autorizația de construire însoțită de procesul-verbal de recepție.

În cazul în care există mai mulți proprietari, pentru ca o terță persoană să își stabilească domiciliul/reședința la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

Notarea imobilului în cartea funciară ca locuință a familiei

Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. (art. 321 alin. (2) din Codul Civil).

Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia (art. 322 alin. (1) din Codul Civil).

 1. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare, autentificat la un notar public sau înregistrat la nivelul instituţiei care a deţinut fondul locativ (ex. Oficiul Judeţean pentru Construirea şi Vânzarea Locuinţelor, întreprinderea de Construcţii, Reparaţii şi Administrare Locativă etc.), prin care este transmis dreptul de proprietate, situaţie în care cumpărătorul dobândeşte, în drept şi în fapt, proprietatea asupra întregului imobil la data autentificării contractului.

 

 1. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare, autentificat la un notar public, prin care cumpărătorul dobândeşte doar un dezmembrământ al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vânzătorul îşi rezervă dreptul de uzufruct sau abitaţie viageră pentru sine sau o altă persoană fizică.

 

3.1. Dreptul de uzufruct

 1. Dacă vânzătorul îşi rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau o altă persoană fizică asupra întregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă. în situaţia în care solicitantul actului de identitate este:
 • nudul proprietar, uzufructuarul trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • uzufructuarul, nudul proprietar nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • o terţă persoană, numai uzufructuarul dă declaraţia de primire în spaţiu.
 1. Dacă vânzătorul îşi rezervă dreptul de uzufruct pentru sine sau o altă persoană fizică, numai asupra unei cote părţi din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă. în situaţia în care solicitantul actului de identitate este:
 • nudul proprietar, uzufructuarul nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • uzufructuarul, nudul proprietar nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • o terţă persoană, uzufructuarul sau, după caz, nudul proprietar poate să dea declaraţia de primire în spaţiu.

3.2. Dreptul de abitaţie viageră

 1. Dacă vânzătorul îşi rezervă dreptul de abitaţie viageră pentru sine sau o altă persoană fizică asupra întregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă, în situaţia în care solicitantul actului de identitate este:
 • persoana care are dreptul de abitaţie viageră sau soţul/soţia. copiii, părinţii si persoanele aflate în întreţinere, cumpărătorul nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • cumpărătorul, persoana care şi-a rezervat dreptul de abitaţie viageră trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • o terţă persoană, atât cumpărătorul cât și persoana care are dreptul de abitaţie trebuie să dea declaraţia de primire în spaţiu.
 1. Dacă vânzătorul îşi rezervă dreptul de abitaţie viageră pentru sine sau o altă persoană fizică, numai asupra unei cote părţi din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă. în situaţia în care solicitantul actului de identitate este:
 • persoana care are dreptul de abitaţie viageră sau soţul/soţia. copiii, părinţii si persoanele aflate în întreţinere, cumpărătorul nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • cumpărătorul, persoana care şi-a rezenat dreptul de abitaţie viageră nu trebuie să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu;
 • o terţă persoană, cumpărătorul sau după caz, persoana care are dreptul de abitaţie poate să dea declaraţia de primire în spaţiu.
 1. Contractul de vânzare/vânzare-cumpărare, autentificat la un notar public, prin care este cumpărat un imobil cu ajutorul unui credit ipotecar, prin programul prima casă, etc.
 • în situaţia în care în contractul de vânzare/vânzare-cumpărare este înscrisă o clauză cu privire la interzicerea închirierii. înstrăinării sau grevării de sarcini a imobilului, cumpărătorul poate să-şi stabilească domiciliul/reşedinţa la adresa acestuia ori să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane, fără a fi necesară confirmarea acestui fapt din partea băncii.
 1. Contractul de schimb imobiliar, autentificat la un notar public.
 2. Contractul de donaţie, autentificat la notarul public.

 

Precizări

Contractele autentificate la notarul public, enumerate la pct. 1-5, au fost înmânate părţilor în original până la data de 01.01.2013. iar după această dată în duplicat.

In cazul în care contractul cu care se face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă este pierdut/furat/distrus, solicitantul poate prezenta unul din următoarele documente:

 • o copie conformă cu originalul actului din arhiva instituţiei/notarului public unde a fost încheiat/autentificat sau,. după caz. un duplicat al acestuia;
 • un extras de carte funciară (extrasul de carte funciară trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate).

Dacă în conţinutul contractului de vânzare/vânzare-cumpărare este stipulat în mod expres că predarea-primirea imobilului se face pe bază de proces-verbal care este parte integrantă a contractului, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă, solicitantul trebuie să prezinte atât contractul cât şi procesul-verbal.

In situaţia în care titularul spaţiului locativ nu mai deţine procesul-verbal va fi îndrumat să solicite instituţiei care a emis contractul de vânzare/vânzare-cumpărare o copie/un duplicat a acestui document, din arhivă.

Dacă în activitatea practică au fost identificate situaţii în care instituţia emitentă a contractului de vânzare/vânzare-cumpărare nu a întocmit procesul-verbal sau acesta nu se mai regăseşte în arhivă, documentul în discuţie nu se mai solicită.

 1. Contractul de închiriere/subînchiriere încheiat între două persoane fizice sau între o persoană juridică şi una fizică, pentru a fi opozabil faţă de terţi, trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
 2. Dacă este încheiat între două persoane fizice:
 • să fie autentificat la un notar public;
 • să fie atestate părţile acestuia, conţinutul, semnătura şi data certă de către un avocat;
 • să fie înregistrat la organele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală (A.N.A.F);

 

 1. Dacă este încheiat între o persoană juridică şi una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societăţii, datat, ştampilat şi semnat de către părţi.

Precizări

Contractele de închiriere/subînchiriere sunt înregistrate la organele teritoriale ale A.N.A.F. la cererea proprietarului şi nu a chiriaşului, fiind necesară înscrierea numărului de înregistrare şi datei pe acestea.

Contractul de închiriere încheiat numai de unul dintre soţi, înainte sau în timpul căsătoriei, poate face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă atât pentru celălalt soţ, cât şi pentru copiii minori, fară a fi necesar consimţământul proprietarului.

În cazul înscrierii în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei se ţine cont de perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an şi nu poate depăşi valabilitatea contractului de închiriere/subînchiriere sau a actului de identitate.

 

 1. Contractul de comodat (folosinţă gratuită) încheiat între două persoane fizice sau între o persoană juridică şi una fizică, pentru a fi opozabil faţă de terţi, trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:
 2. Dacă este încheiat între două persoane fizice:
 • să fie autentificat la un notar public;
 • să fie atestate părţile acestuia, conţinutul, semnătura si data certă de către un avocat.
 1. Dacă este încheiat între o persoană juridică şi una fizică trebuie să fie înregistrat în registrul societăţii, datat, ştampilat şi semnat de către părţi.
 2. Contractul de comodat (folosinţă gratuită) poate face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă numai pentru persoana menţionată în contract.
 3. Titlul de proprietate
 4. Autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie

Precizări

 1. Procesul-verbal de recepţie trebuie să fie încheiat în prezenţa unui delegat al autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat autorizaţia de construire a imobilului, ce va fi menţionat în conţinutul acestuia;
 2. În lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru proprietarul imobilului şi membrii familiei sale, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu declaraţia pe propria răspundere a solicitantului actului de identitate, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică la care se ataşează copia autorizaţiei de construire;
 3. Dacă actul de identitate este solicitat de către o terţă persoană care nu face parte din familia proprietarului, dovada adresei de domiciliu/reşedinţă se poate face cu:
 • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie;
 • un contract de închiriere/comodat încheiat în condiţiile stipulate la pct. 6-7.
 1. Contractul pentru construirea unei locuințe și procesul-verbal de predare-primire/recepție a locuinței încheiat între o persoană fizică și Intreprinderea de locuințe sau Oficiul Județean pentru construirea și Vânzarea Locuințelor ori Agenția Națională pentru Locuințe etc.
 2. Hotărârea judecătorească de constatare a dreptului de proprietate, în cazul unui imobil cumpărat în baza unui înscris sub semnătură privată (chitanţă de mână), dobândit prin uzucapiune, accesiune imobiliară, în urma revendicării, etc.

 

 1. Actul/hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor
 • actul de partaj voluntar autentificat la un notar public, în situaţia în care partajul se face prin buna învoială a părţilor;
 • hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părţile nu se învoiesc asupra bunurilor, iar partajul se face printr-o acţiune în instanţă.
 1. Certificatul de moştenitor
 2. Actul de adjudecare a unui imobil la licitaţie
 3. Contractul de leasing imobiliar
 • contractul de leasing poate face dovada titlului locativ pentru persoana care are calitate de locatar/utilizator , soţul/soţia şi copiii minori ai acestuia;
 • în condiţiile în care actul de identitate este solicitat de către o terţă persoană se prezintă consimţământul reprezentantului societăţii de leasing care deţine dreptul de proprietate asupra imobilului până la finalizarea leasingului.
 1. Contractul de întreţinere autentificat la un notar public
 • contractul de întreţinere face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă doar în situaţia în care contravaloarea prestaţiei este reprezentată de un imobil cu destinaţie de locuinţă.
 1. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinaţie de locuinţă, autentificat la un notar public
 2. Contractul de dare în plată a unui imobil cu destinaţie de locuinţă autentificat la un notar public
 3. Extrasul de carte funciară pentru informare
 4. a) extrasul de carte funciară este un document care reprezintă situaţia cadastral-juridică a unui imobil, la momentul emiterii acestuia, ce conţine informaţii cu privire la suprafaţa imobilului şi descrierea acestuia, la dreptul de proprietate şi eventualele sarcini existente asupra acestuia, fiind identificate în activitatea specifică 3 modalităţi prin care proprietarul unui imobilul poate obţine extrasul CF, astfel:
 • extrasul obţinut la ghişeul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.), care face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă, fară a fi necesară o altă formalitate:
 • extrasul obţinut online prin intermediul aplicaţiei A.N.C.P.I., care face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă împreună cu rezultatul verificării listat de funcţionarul de evidenţă a persoanelor din aplicaţia de referinţă:
 • extrasul obţinut de la notarul public, care face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă numai însoţit de certificatul de conformitate emis de acesta.
 1. b) legislaţia aferentă domeniului cărţii funciare nu prevede un termen expres de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru informare, context în care, precizăm că, pentru a face dovada adresei de domiciliu/reşedință, extrasul trebuie să fie emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii.

Precizări

 1. Imobilul dobândit în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi este, de la data dobândirii lui, bun comun în devălmăşie a soţilor, nefiind astfel necesar consimţământul celuilalt soţ în cazul în care în documentul cu care se face dovada proprietăţii este/sunt înscris/înscrişi:
 • numai unul dintre soţi;
 • numai unul dintre soţi cu menţiunea că este căsătorit,fără a se preciza cu cine;
 • numai unul dintre soţi, cu menţiunea că este căsătorit, precizându-se şi cu cine;
 • ambii soţi.
 1. în situaţia în care imobilul este deţinut în proprietate de mai multe persoane fizice, eliberarea actului de identitate uneia dintre acestea se poate face în baza actului de proprietate a imobilului, fără a fi necesară declaraţia celorlalţi coproprietari.
 2. Nu constituie dovada adresei de domiciliu/reşedinţă:
 • antecontractul/promisiunea de vânzare-cumpărare;
 • testamentul;
 • certificatul de atestare fiscală;
 • certificatul de nomenclatură stradală.

B. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de un act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ[art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Reglementările legale mai sus menţionate se aplică în situaţia în care solicitantul actului de identitate are domiciliul/reşedinţa într-un imobil aflat în proprietatea altei persoane fizice sau juridice.

Având în vedere faptul că dreptul de proprietate este garantat potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Constituţia României, republicată, legiuitorul a reglementat la art. 28 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, obligativitatea exprimării consimţământului găzduitorului pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane şi a prezentării documentului care face dovada titlului locativ.

Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să fie dată de către găzduitor, personal sau prin mandatar.

În situaţia în care găzduitorul se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public din ţară/străinătate ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României, situaţie în care aceasta se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.

În cazul în care persoana ce urmează să dea declaraţia de primire în spaţiu a unei terţe persoane este căsătorită se va proceda astfel:

 • dacă imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesar ca ambii soţi să-şi exprime consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane;
 • în cazul în care imobilul nu a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată de către soţul proprietar sau de oricare dintre soţii coproprietari.

Dacă imobilul este deţinut în coproprietate de două sau mai multe persoane fizice, oricare dintre coproprietari poate prezenta actul de proprietate şi îşi poate exprima consimţământul de primire în spaţiu a unei terţe persoane cu excepţia situaţiei în care, în cartea funciară există menţiuni referitoare la faptul că imobilul în cauză se află în litigiu, când este necesar consimţământul tuturor coproprietarilor.

În situaţia în care imobilul este deţinut în proprietate de un minor lipsit de capacitate de exerciţiu, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiul de locuit a unuia dintre părinţi se dă de către celălalt părinte, în calitate de reprezentant legal al acestuia, iar în cazul unei terţe persoane de către unul dintre părinţi. Dacă autoritatea părintească este exercitată numai de unul din părinţi, pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei acestuia sau a unei terţe persoane este necesar ca instanţa de tutelă să numească un curator special care să consemneze declaraţia în cauză.

 

În cazul cetăţenilor care locuiesc într-un imobil deţinut în proprietate de o persoană juridică (alta decât instituţiile de ocrotire/centrele de servicii sociale sau centrele educative prevăzute la art. 34 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), dovada adresei de domiciliu se poate face cu declaraţia de primire în spaţiu a reprezentantului societăţii (acesta trebuie să prezinte un document ce îl îndreptăţeşte să-şi exprime consimţământul) sau cu documentul emis de adunarea generală a asociaţilor, de consiliul de administraţie ori de asociatul unic şi cu unul dintre actele privind titlu locativ enumerate în prezenta îndrumare.

 • dacă se solicită înscrierea în actul de identitate a domiciliului/reşedinţei la adresa unei construcţii aparţinând unei mănăstiri/aşezământ de cult persoana în cauză trebuie să prezinte unul dintre actele privind titlu locativ enunţate în prezenta îndrumare, însoţit de un document/declaraţia din care să rezulte consimţământul de primire în spaţiu, înregistrat/ă, datat/ă, semnat/ă şi ştampilat/ă de reprezentantul aşezământului în cauză.

C. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului actului de identitate, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că persoana în cauză locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute de lege. Pentru persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali [art. 28 alin. (1) Iii. c) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Normele legale mai sus enunţate se aplică atunci când actul de identitate este solicitat de către o persoană care, în ceea ce priveşte dreptul de proprietate al imobilului în care locuieşte, se află într-o altă situaţie decât cele reglementate de art. 28 alin. (1) lit. a) şi b) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de menţionat că legiuitorul stipulează, în mod clar, la art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, faptul că declaraţia pe propria răspundere a solicitantului trebuie să fie dată în faţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar poliţistul de ordine publică să certifice existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată.

Astfel, cererea pentru eliberarea unui act de identitate în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se soluţionează pe bază de procură specială, autentificată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, întrucât persoana nu se află în tară pentru a da declaraţia în faţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar poliţistul nu poate certifica faptul că aceasta locuieşte efectiv la adresa imobilului vizat.

 

Precizări

Declaraţia pe proprie răspundere împreună cu verificarea în teren nu constituie dovada adresei de domiciliu  în situaţia în care solicitantul actului de identitate:

 • are calitatea de proprietar sau locatar/comodatar al imobilului unde are domiciliul şi nu mai deţine originalul documentului cu care poate face dovada acestei calităţi;
 • declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, iar aceasta este plecată în altă localitate din ţară sau în străinătate.

D. Documentul eliberat de primării (adeverinţa) din care să rezulte că solicitantul sau, după caz. găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol [art. 28 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

în considerarea prevederilor legale enunţate, raportat la activitatea practică în domeniul eliberării actelor de identitate, adeverinţa în cauză:

 • se poate prezenta atât pentru imobilele din mediul rural cât şi pentru cele din urban;
 • se reţine, în original, la cererea solicitantului;
 • trebuie să fie eliberată cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • trebuie să fie însoţită de declaraţia de primire în spaţiu a titularului imobilului dacă solicitantul actului de identitate este o terţă persoană.

Eliberarea adeverinţei nu trebuie condiţionată de plata unor sume de bani datorate primăriei sau a cuantumului unor amenzi.