Examen de promovare arhivar debutant

R O M Â N I A

JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL FOCŞANI

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

 

Nr. 46680 / 08.06.2017

A N U N Ţ

 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani’’, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează examen pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară a unui salariat – personal contractual, arhivar debutant din cadrul compartimentului resurse umane, secretariat, în data de 22 iunie 2017, ora 10.00.
Examenul va avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani şi va consta în susţinerea unei probe scrise.
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, este următoarea:
1. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
2. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
3. Legea nr. 135/2007, legea privind arhivarea documentelor în formă electronică;
4. Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naţionale nr. 235 din 5 iulie 1996;
5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu    caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, secretariat, tel. 0237616521, secretar comisie concurs: Vasilescu Marius Nicolae