Examen de promovare

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani organizează, în data de 18.12.2019ora 10.00  – proba scrisă şi în data de 20.12.2019ora 10.00 – interviul, concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcţionar public care ocupă funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Evidenţă Persoane.

Proba scrisă şi interviul vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani – din str.Cuza Vodă,  nr. 56.

Condiţiile de participare la concurs/examen sunt :

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „Bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. c) formularul de înscriere.

Relații suplimentare – la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani –  Str.Cuza Vodă,  nr. 56 – Compartiment Resurse Umane.

Telefon/fax: 0237616521.

 

B I B L I O G R A F I E

Pentru concursul/examenul de promovare  în gradul profesional superior  a unui funcţionar  public care ocupă postul  aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Biroului Evidenţă Persoane

 1. Constituția României, republicată;
 2. Hotarârea nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată;
 3. U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 4. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată;
 5. Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 6. Titlul II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată.