Furnizare date Registrul National de Evidenta a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2647.

Persoanele fizice şi juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la:

  • date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

  • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

  • date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

  • date referitoare la codul numeric personal atribuit;

În situaţia în care o persoană fizică solicită comunicarea de date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliează persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt aprobate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa solicitării acestui tip de cerere revine:

  • serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice

  • Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru derularea unor acţiuni de interes public, reglementate prin acte normative, conform art.11 din O.U.G. 97/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Taxa pentru furnizarea datelor:

  • 1 leu pentru furnizarea datelor

Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetăţenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu dara de 01.01.2000.

Pentru datele prevăzute mai sus, referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile.