Informatii generale despre actul de identitate

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Aşa cum prevede art.12 din OUG nr.97/2005, începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caza adresei de reşedinţă.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acestuia sau a reprezentantului său legal.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de 30 zile da la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea actului de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate se prezintă în original şi copie.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

  • acte încheiate în condiţiile de valabilitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ – click aici;
  • declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a) sau, după caz, la lit.d); Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
  • declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţii sau de către reprezentanţii lor legali.
  • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) – d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

  • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani
  • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani
  • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani
  • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani