Înregistrare decese produse în municipiul Focșani

Termenul de înregistrare conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă este următorul:
ART. 32
(1) Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a declaraţiei verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

  1. a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
  2. b) orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate şi, după caz, documentul de evidenţă militară ale celui decedat.
ART. 33
(1) Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
(2) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), pentru întocmirea actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
(4) În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.


Actele  necesare declarării decesului suntː
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medical care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
b) actul de identitate al decedatului 
c) certificatul de naştere şi de căsătorie a persoanei decedate, după caz; 
d)  livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani; 
e)  actul de identitate al declarantului şi copie xerox.
  Certificatele de deces se eliberează doar ː

  • membrilor familiei ( soț, soție, copii);
  • persoanelor care au un contract de întreținere, testament,contract de vânzare – cumpărare cu clauză de uzufruct viager etc.
  • imputerniciților prin procură notarială special.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de indentitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.
Odată cu eliberarea certificatului de deces ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare, într-un singur exemplar.
Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român al cărui deces s-a produs şi s-a înregistrat în străinătate, se face pe baza adeverinţei de înhumare sau incinerare eliberată de primăria în a cărei rază teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.
Atenţie! Înaintea declarării decesului vă recomandăm să fotocopiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.

Eliberarea, la cerere, a certificatului de deces
Solicitarea eliberării certificatelor se poate face:

  1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
  2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE:

  • Cerere tip – se obţine de la ghişeu.
  • Act identitate solicitant original şi copie xerox.

În cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta, obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de deces de la starea civilă.”
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară(eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de deces de la starea civilă”.
Datorită specificului și complexității activității de stare civilă, pentru rezolvarea cu eficiență și promtitudine a diferitelor situații întâlnite,  vă îndrumăm să vă adresați ofițerilor de stare civilă  la sediul instituției, situat în Str. Cuza Vodă nr. 56, Mun. Focșani, la ghișeu, în următorul interval orar:

Luni, Marți, Joi 09:00 – 15:00 | Miercuri 12:30 – 18:30 | Vineri 09:00 – 13:00
(!) Vineri, 13:00 – 16:30 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.
(!) Sâmbătă, 09:00 – 13:00 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.