Pierdere sau furt

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE – nu se acceptă copii legalizate

 

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 1 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu sau de reședință a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

 • Certificatul de naştere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, după caz, original și copie;
 • Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;

Notă: dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (original și copie) – click aici;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii putând fi obținut și online.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de  actul  de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere, în prezența lucrătorului de evidență (art. 60 alin. (2) și (4) din H.G. nr. 295/2021).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 60 alin. (5) din H.G. 295/2021,  declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de date depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate  la:

 • notarul public ori în fața polițistului de ordine publică (pentru mediul rural);

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • la autoritățile străine competente ( în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată – unde este cazul).
  Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
  Pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. – un document cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original și copie, sau pașaport, original și copia filei cu imaginea și datele solicitantului.