Prezentare generala

În România, evidenta persoanelor a luat fiinţă în anul 1949.

Înscrierea în evidenţa persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fişe personale care au constituit evidenţa locală şi centrală, datele înscrise în aceste fişe fiind actualizate manual, ca urmare a modificărilor intervenite în statutul civil al cetăţenilor, în cazul schimbării domiciliului ori al eliberării unui nou act de identitate.

În 1990 a fost înfiinţat Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor ca principală parte componentă a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor, fiind preluate în sistem informatic datele existente în fişele de evidenţă locală manuală.

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o concepţie unitară, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, necesară cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare cetăţenilor români în relaţiile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice.

Evidenţa persoanelor şi activităţile de eliberare a actelor de identitate se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Activitatea de evidentă a persoanelor este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi de către Hotărârea de Guvern nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale: primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă, înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, etc.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al municipiului Focşani a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr.11 din 25.01.2005, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al mun. Focşani şi a fost constituit în temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Focşani a fost constituit prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei mun. Focşani şi a Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor a mun. Focşani.

Acesta deserveşte populaţia municipiului Focşani şi a altor 20 de comune arondate, în total o populaţie activă de aproximativ 170 000 de locuitori. Cele 20 de comune arondate sunt: Comuna Băleşti, Comuna Bilieşti, Comuna Ciorăşti, Comuna Cîmpineanca, Comuna Cîrligele, Comuna Coteşti, Comuna Gologanu, Comuna Goleşti, Comuna Măicăneşti, Comuna Milcovul, Comuna Năneşti, Comuna Popeşti, Comuna Poiana Cristei, Comuna Răstoaca, Comuna Suraia, Comuna Slobozia Ciorăşti, Comuna Tătăranu, Comuna Urecheşti, Comuna Vulturu, Comuna Vînători

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al mun. Focşani îşi desfăşoară activitate în sediul din mun. Focşani strada Cuza Vodă nr. 56.

Taxele necesare în vederea obţinerii documentelor de stare civilă şi actelor de identitate se achită la sediul Primăria municipiului Focşani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.

INFORMARE

Anunț privind noua locație a Serviciului Public Comunitar Local – Evidența Persoanelor Focșani, începând cu 04.04.2024