Primul act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL – nu se acceptă copii legalizate

 

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 1 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu sau de reședință a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

  • Certificatul de naştere, original și copie;
  • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, (original și copie) – click aici;

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii putând fi obținut și online.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de  actul  de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere, în prezența lucrătorului de evidență (art.60 alin. (2) și (4) din H.G. nr. 295/2021).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 60 alin. (5) din H.G. 295/2021,  declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de date depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate  la:

  • notarul public ori în fața polițistului de ordine publică (pentru mediul rural);

 

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  • la autoritățile străine competente ( în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată – unde este cazul);
    Chitanța reprezentînd contravaloarea cărții de identitate (7 lei) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis;
    Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului. Aceasta se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate;