Schimbare domiciliu din strainatate in Romania

ACTE NECESARE

FOARTE IMPORTANT  – actele se prezintă în ORIGINAL și COPIE – nu se acceptă copii legalizate

 

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate (anexa 2).

– se obţine de la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani din strada Cuza Vodă nr. 56, sau se descarcă Anexa 2 din rubrica ” Formulare tipizateşi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso.

– cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către S.P.C.E.P. de la locul de domiciliu a persoanei fizice (art. 14, 15 din O.U.G. 97/2005).

 • Certificatul de naştere, original și copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, după caz, original și copie;
 • Certificatul de divorţ însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie;

Notă: dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • Extrasul de carte funciară sau documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, original și copie;(click aici)

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii putând fi obținut și online.

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară declarația de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de  actul  de proprietate al acestuia; consimțământul se consemnează pe cerere, în prezența lucrătorului de evidență (art. 60 alin. (2) și (4) din H.G. nr. 295/2021).

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, conform art. 60 alin. (5) din H.G. 295/2021,  declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în țară, cu cel mult 90 de zile înainte de date depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate  la:

 • notarul public ori în fața polițistului de ordine publică (pentru mediul rural);

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • la autoritățile străine competente ( în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă, legalizată și apostilată – unde este cazul).
 • Chitanța reprezentînd contravaloarea cărții de identitate (7 lei) – se poate achita pe ghișeul.ro (va trebui să o listați pentru a face dovada plății) sau la casieriile Primăriei mun. Focșani din str. Dimitrie Cantemir nr.1bis.
 • Pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetățenie română, original și copie; în situația în care solicitantul nu poate prezenta pașaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetățenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. și, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român, precum și informații cu privire la data și țara în care acesta și-a stabilit domiciliul;
 • Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine, în original și copie;

Dacă solicitantul nu prezintă unul din documentele indicate mai sus (actul de identitate și/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autoritățile străine), acesta va da o declarație în fața lucrătorului de evidență a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deține.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

Persoanele a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate atât pentru ei, cât și pentru minori, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătorești definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente, în acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

IMPORTANT

La data înmânării  actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează pașaportul titularului cu menționarea țării de domiciliu și, după caz, pașapoartele copiilor declarați pe cerere (art. 64 alin. (2) din H.G. 295/2021.