Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă

Cetăţenii romani pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.
Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în urmãtoarele cazuri:

 1. când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 2. când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte sa îl obţinã, fãcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului ca este cunoscutã în societate sub acest nume;
 3. când, din neatentia ofiţerilor de stare civilã ori ca urmare a necunoasterii reglementãrilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni gresite în registrele de stare civilã ori au fost eliberate certificate de stare civilã cu nume eronate, în baza cãrora au fost eliberate alte acte;
 4. când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
 5. când persoana în cauza poarta un nume de familie de provenienta strãinã şi solicita sa poarte un nume romanesc;
 6. când persoana si-a schimbat numele de origine strãinã într-un nume romanesc, pe cale administrativã, şi doreşte sa revinã la numele dobândit la naştere;
 7. când pãrinţii si-au schimbat numele pe cale administrativã, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al pãrinţilor lor;
 8. când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la cãsãtorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbãri de nume aprobate anterior pe cale administrativã;
 9. când sotii au convenit cu ocazia încheierii cãsãtoriei sa poarte numele de familie reunite şi ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativã, optand pentru numele de familie dobândit la naştere de cãtre unul dintre ei ori sa revinã fiecare la numele avut anterior cãsãtoriei;
 10. când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscuta de cãtre pãrinte ulterior înregistrãrii naşterii, însã, întrucât nu a sesizat instanta pentru încuviinţarea purtãrii numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui pãrintelui decât pe cale administrativã;
 11. când prenumele purtat este specific sexului opus;
 12. când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitiva şi irevocabilã şi solicita sa poarte un prenume corespunzãtor, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
 13. alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în urmãtoarele cazuri:

 1. când persoana în cauza a adoptat minori şi doreşte ca aceştia sa poarte un alt prenume;
 2. când cãsãtoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecãtoreascã a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicita sa revinã la numele de familie purtat anterior cãsãtoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 3. când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o alta cãsãtorie, de asemenea desfãcutã prin divorţ, şi doreşte sa poarte numele dobândit la naştere;
 4. când în urma încetãrii cãsãtoriei prin moartea sau prin declararea judecãtoreascã a morţii unuia dintre soţi celãlalt soţ se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei cãsãtorii, acesta doreşte sa poarte numele de familie dobândit la naştere;
 5. când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familie pe care l-a avut în cãsãtorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţãmântul fostului soţ, dat în forma autenticã;
 6. când pãrinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre pãrinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior cãsãtoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
 7. când s-a desfãcut adoptia unei persoane cãsãtorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
 8. când unul dintre soţi, la încheierea cãsãtoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii cãsãtoriei are loc desfacerea adopţiei.

Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, sau prin împuternicire avocaţială; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. – Sector 1.
Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivatã prin unul dintre cazurile menţionate  şi sa fie însoţitã de urmãtoarele acte:

 1. copii legalizate  de pe certificatele de stare civilã ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
 2. un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea cãruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
 3. consimţãmântul, dat în forma autenticã, al celuilalt soţ, în cazul schimbãrii numelui de familie comun purtat în timpul cãsãtoriei;
 4. declaraţia, în formă autentică, al celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui de familie al minorului;
 5. autorizarea instanţei de tutelă în lipsa consimţământului prevăzut la lit. d);
 6. cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului;
 7. orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
 8. taxă de 300 lei necesară schimbării numelui pe cale administrativă se achită la Primăria Municipiului Focșani, Impozite și taxe, situată în Mun. Focșani, Bld. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, emite dispoziţia de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.
Datorită specificului și complexității activității de stare civilă, pentru rezolvarea cu eficiență și promtitudine a diferitelor situații întâlnite,  vă îndrumăm să vă adresați ofițerilor de stare civilă  la sediul instituției, situat în Str. Cuza Vodă nr. 56, Mun. Focșani, la ghișeu, în următorul interval orar:

Luni, Marți, Joi 09:00 – 15:00 | Miercuri 12:30 – 18:30 | Vineri 09:00 – 13:00
(!) Vineri, 13:00 – 16:30 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.
(!) Sâmbătă, 09:00 – 13:00 – asigurare permanență de către ofițerul de stare civilă, respectiv preluări documente necesare, întocmire acte deces și eliberări adeverințe de înhumare și certificat de deces.